Conflictbeëindiging

Hebt u een zakelijk geschil? En wilt u hier snel op een goede manier uit komen, zonder gang naar de rechter? Voormalig kortgedingrechter Alfred Roosmale Nepveu helpt u graag. Met een combinatie van bemiddeling en waar nodig een bindende eindbeslissing.

Van een geschil wilt u zo snel mogelijk af. Het leidt af van het echte werk. Het kost tijd en energie. Een arbitragezaak, mediation of naar de rechter gaan kunnen oplossingen zijn. Maar ze zijn kostbaar en duren vaak lang. Bovendien weet u niet in wiens handen de beslissing komt te liggen. De uitkomst is onzeker. Roosmale Nepveu conflictbeëindiging brengt partijen bij elkaar om binnen enkele weken tot een goede oplossing te komen.


Werkwijze

Alfred Roosmale Nepveu gaat aan de slag met partijen die hem daar samen om vragen. Doordat hij een beperkt aantal zaken aanneemt, krijgen partijen en de problemen die hen verdeeld houden de aandacht die nodig is om een goede oplossing te bereiken.

Op een prettige locatie wordt een werkdag gereserveerd om met betrokkenen en eventueel hun advocaten of adviseurs het geschil in kaart te brengen. Alfred Roosmale Nepveu treedt op als sturende bemiddelaar en helpt partijen op die manier om tot een oplossing en een regeling te komen. Lukt dat, dan stelt hij met partijen de vaststellingsovereenkomst op. Lukt een regeling niet? Dan neemt hij voor partijen een beslissing. Dat kan een bindend advies zijn of een arbitraal vonnis.


Sneller proces, minder onzekerheid

Roosmale Nepveu conflictbeëindiging biedt een methode voor conflictbeëindiging door een combinatie van bemiddeling en waar nodig een bindende eindbeslissing. Met een juridische insteek, praktische aanpak, origineel en oplossingsgericht. Maar Alfred Roosmale Nepveu is ook niet bang om partijen die dat nodig hebben een spiegel voor te houden. Roosmale Nepveu conflictbeëindiging werkt vooral snel. Het gaat om tijd, plaats, aandacht en concentratie. Voor een sneller proces en minder onzekerheid.


Maatwerk

Voor de aanpak van de zaak kan in overleg met partijen maatwerk worden geleverd. Maar buiten discussie staat dat een oplossing zich binnen de grenzen van het recht moet bevinden. Van oplossingen die op gespannen voet staan met de wet of het redelijke fatsoen komen uiteindelijk alleen maar nieuwe problemen.

De spelregels liggen vooraf vast en worden ook vooraf door alle deelnemers aanvaard door het aangaan van de overeenkomst conflictbeëindiging.


Overeenkomst tot conflictbeëindiging

Wanneer u besluit om Roosmale Nepveu conflictbeëindiging in te schakelen, wordt met u en uw wederpartij een overeenkomst tot conflictbeëindiging gesloten. Daarin kan rekening worden gehouden met bijzonderheden van het geval. Een basismodel van de overeenkomst is op aanvraag verkrijgbaar.


Reglement conflictbeëindiging

De spelregels die gevolgd worden bij Roosmale Nepveu conflictbeëindiging zijn vastgelegd in een Reglement conflictbeëindiging. Dit regelement wordt altijd voor het aangaan van de overeenkomst verstrekt en maakt deel uit van de overeenkomst tot conflictbeëindiging.


Kosten

Roosmale Nepveu conflictbeëindiging rekent met vaste bedragen. Tegen een vast bedrag, dat wordt opgenomen in de overeenkomst conflictbeëindiging, worden in rekening gebracht:

  • de voorbereiding (o.a. inlezen, studie van stukken).;
  • de mondelinge behandeling
  • de vastlegging van de regeling

Een vast bedrag wordt ook gerekend voor het vervolgtraject dat resulteert in een bindend advies of arbitraal vonnis. Dat bedrag hangt samen met de complexiteit van de zaak en het aantal beslispunten. Roosmale Nepveu conflictbeëindiging zal het bedrag voor het vervolgtraject bepalen en aan partijen bekend maken voordat met het vervaardigen van het bindend advies of arbitraal vonnis wordt begonnen.


Locatie

Een goed resultaat bereiken we in een goede omgeving. Daarom werken wij op mooie locaties met echte koffie, een smakelijke lunch en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Wij streven naar een informele sfeer waarin u zich welkom voelt en waarin u en het geschil dat u dwars zit tot hun recht kunnen komen. Bekijk de locatie De loonse schuur.